Økonomisk Redegørelse, August 2008

26-08-2008

Økonomisk Redegørelse, august 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2009 samt en vurdering af finanspolitikken.

Dansk økonomi har været igennem et kraftigt opsving, og aktivitetsniveauet er meget højt. Samtidig er der meget høje løn- og prisstigninger. Der ventes en fortsat gradvis af-dæmpning af væksten i BNP, som i 2008 og 2009 forventes at udgøre henholdsvis 1,1 pct. og 0,5 pct. mod 1,7 pct. i 2007 og knap 4 pct. i 2006.

Ledigheden er i juni faldet til et meget lavt niveau på 45.600 personer svarende til godt 1½ pct. af arbejdsstyrken. Faldet i ledigheden forventes at flade ud i de følgende måneder, og der ventes en derefter en opgang igennem resten af 2008 og i 2009. Selv om væksten dæmpes, vil der fortsat være pres på arbejdsmarkedet i både 2008 og 2009, idet ledigheden i begge år ligger et stykke over det niveau, der på mellemlangt sigt anses for foreneligt med en stabil lønudvikling.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser er opgjort til godt 81 mia. kr. i 2007 svarende til 4,8 pct. af BNP. I lyset af den ventede normalisering af konjunkturerne skønnes over-skuddene at aftage til 64½ mia. kr. i 2008 (3,6 pct. af BNP) og knap 56 mia. kr. i 2009 (3,0 pct. af BNP).

Tallene i tabel 1.2 i Økonomisk Redegørelse, August 2008 er behæftet med fejl. De korrekte tal kan læses her .