Økonomisk Redegørelse, februar 2008

05-02-2008

Økonomisk Redegørelse, februar 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2009, en vurdering af finanspolitikken samt en analyse af regeringens og andres prognoser siden 1980.

Økonomisk Redegørelse, februar 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2009, en vurdering af finanspolitikken samt en analyse af regeringens og andres prognoser siden 1980.

Uroen på de finansielle markeder med fald i aktiekurserne og nedgående pres på renterne har skabt usikkerhed om de internationale vækstudsigter. Danmark er dog godt rustet til at håndtere en lavere international vækst end forudsat, fordi der som udgangspunkt er stort pres på arbejdsmarkedet og behov for en afdæmpning af væksten i den samlede efterspørgsel. Det skønnes, at BNP steg med 1,9 pct. i 2007 efter en vækst på 3,9 pct. i 2006. Der forudses en BNP-vækst på 1,4 og 1,0 pct. i henholdsvis 2008 og 2009.

Den aftagende vækst i efterspørgslen og produktionen gennem 2007 - og i de kommende år - ventes efterhånden at medføre lavere beskæftigelse. Ledigheden ventes at falde fra 94.000 personer i 2007 til 81.000 personer i 2008 og derefter stige svagt til 89.500 personer i 2009. Presset på arbejdsmarkedet vil fortsat være betyde-ligt i 2008 og i mindre grad i 2009, hvor arbejdsmarkedsreformer får større virkning og ledigheden stiger som følge af et forudsat fald i den indenlandske efterspørgselsvækst og svækket konkurrenceevne. Der forudses lønstigninger på 4¾ pct. i 2008 og 2009, samt betalingsbalanceoverskud på 11½ mia. kr. i 2008 og 15¾ mia. kr. i 2009.

Overskuddet på de offentlige finanser skønnes til knap 76 mia. kr. i 2007 og knap 67 mia. kr. i 2008. I 2009 skønnes overskuddet til 51½ mia. kr. Overskuddet i 2009 skal blandt andet ses i lyset af, at der ventes en begyndende normalisering af konjunkturerne. De store overskud bidrager til, at ØMU-gælden forventes at falde til 17¾ pct. af BNP ved udgangen af 2009, mens den offentlige nettogæld i 2009 ventes at være vendt til et netto tilgodehavende på i størrelsesordenen 8½ pct. af BNP.