Fakta om regeringens klimastrategi

20-06-2008

Fakta om regeringens klimastrategi

  • Danmark har under Kyoto-protokollen fra 1997 og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere den gennemsnitlige årlige udledning af drivhusgasser i perioden 2008-2012 med 21 pct. i forhold til niveauet i basisåret 1990.

  • Der udestår en betydelig indsats. Klimamankoen, dvs. forskellen mellem den forventede udledning og Kyoto-forpligtelsen, vil udgøre 20-25 mio. ton CO2-ækvivalenter årligt i 2008-2012, hvis der ikke iværksættes nye tiltag. Spændet på 5 mio. ton skyldes, at det danske basisårs-problem først afklares endeligt i 2006.

  • Prisen ved anvendelse af Kyoto-protokollens fleksible mekanismer forventes at ligge på 40-60 kr. pr. ton CO2  og vil næppe overstige 100 kr. pr. ton. Omkostningerne for samfundet ved at lukke mankoen vil være mellem 1 og 5 mia. kr. årligt i 5-årsperioden 2008-2012 – bl.a. afhængigt af hvilke virkemidler der benyttes. Billigst ved en betydelig anvendelse af Kyoto-mekanismerne. Dyrest ved anvendelse af indenlandske virkemidler i form af bl.a. yderligere udbygning med vedvarende energi. Uanset hvor stor finansieringsbyrden bliver, og hvordan den fordeles, vil det i sidste ende være de danske borgere, der skal betale for den samlede indsats. 

  • EU’s kvotesystem for elproducenterne og de energiintensive erhverv er et væsentligt virkemiddel i regeringens klimastrategi. Systemet betyder, at det bliver op til danske virksomheder selv at tilrettelægge deres indsats – enten ved egne reduktioner eller ved køb i udlandet. 

  • Regeringen fastsætter et pejlemærke på 120 kr. pr. ton CO2 for at sikre, at omkostningseffektive hjemlige virkemidler tages i anvendelse og for at sikre sammenhæng i reduktionsindsatsen på tværs af sektorer og virkemidler. Pejlemærket lægges til grund for iværksættelsen af indenlandske tiltag uden for det område, der er omfattet af EU's kvotesystem. 

  • I 2006 vil regeringen tage klimastrategien op til revision med henblik på at gennemføre yderligere tiltag, hvis dette viser sig nødvendigt.