Økonomisk Redegørelse, august 2011

24-08-2011

Den forventede vækst i BNP er nedjusteret til 1,3 pct. i 2011 mod 1,9 pct. i majredegørelsen. I 2012 ventes en stigning i BNP på 1,8 pct., hvilket er på linje med vurderingen i maj. Nedjusteringen i 2011 afspejler især en væsentlig mindre fremgang i privatforbruget og svækkede udsigter for den internationale økonomi.

Bruttoledigheden er i lyset af opbremsningen i dansk økonomi og de svækkede internationale vækstudsigter opjusteret til henholdsvis 162.000 personer i 2011 og 161.000 personer i 2012. Det svarer til 5,6 pct. af arbejdsstyrken i begge år.

Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 68 mia. kr. (3,8 pct. af BNP) i 2011 og ca. 85 mia. kr. (4,6 pct. af BNP) i 2012. For 2010 er det offentlige underskud (foreløbigt) opgjort til 48 mia. kr. (2,8 pct. af BNP). Den ventede stigning i underskuddet i 2011 på ca. 20 mia. kr. skal primært ses i lyset af et mærkbart fald i indtægterne fra pensionsafkastskatten efter et rekordhøjt provenu i 2010. I 2012 afspejler det stigende underskud især, at der er forudsat tilbagebetaling af efterlønsbidrag i henhold til tilbagetrækningsaftalen. Den strukturelle offentlige saldo ventes styrket fra -1,7 pct. af BNP i 2010 til -0,9 pct. af BNP i 2012.

Finanspolitikken er som udgangspunkt tilrettelagt sådan, at den ikke svækker efterspørgsel og vækst i resten af 2011 og i 2012. Samtidig kan henstillingen fra EU om at styrke de offentlige finanser indfris: underskuddet ventes således at være under 3 pct. af BNP i 2013, den strukturelle saldo styrkes med 1½ pct. af BNP i 2011-2013, og konsolideringen startes i 2011.

Risikoen for et mere negativt forløb er øget de senere måneder som følge af den finansielle uro og store fald i aktiekurserne, og fordi væksten i udlandet ser ud til at være skrøbelig. På baggrund af konjunkturvurderingen og de risici, som tegner sig, har regeringen fremlagt ”Holdbar vækst – Bolighandel. Privatforbrug. Offentlige investeringer.”, som indebærer en lempelse af finanspolitikken i 2012. Initiativerne skønnes isoleret set at øge BNP med 0,3 pct. i 2012 og vil samtidig understøtte boligmarkedet og beskæftigelsen det næste 1½ år. Initiativerne er ikke indregnet i budgetteringsgrundlaget for finanslovforslaget for 2012 eller i de konjunkturskøn, som indgår i redegørelsen.