Kasseeftersyn - strammere rammer for de offentlige finanser

Kasseeftersyn - strammere rammer for de offentlige finanser

Regeringen har gennemført et kasseeftersyn for at skabe overblik over den offentlige økonomi. Det sker, inden vi fremlægger vores endelige finanslovforslag for 2016 frem mod Folketingets åbning.

Kasseeftersynet viser for det første, at der er færre penge til nye politiske prioriteringer i 2016 end ventet før valget. 

Siden maj måned er de offentlige finanser blevet svækket. Det er normalt, når Finansministeriet opdaterer skøn, at nye oplysninger kan påvirke den strukturelle saldo. Det er en del af den almindelige statistiske usikkerhed. 

Den slags justeringer bør der være plads til i vores fælles husholdning. Men den tidligere regering gik helt tæt til grænserne for den økonomiske politik uden at have en sikkerhedsmargin. De nye skøn betyder derfor, at råderummet i finanspolitikken isoleret er reduceret med 3 mia. kr. i 2016 og i hvert af årene frem. Der er simpelthen færre penge at gøre godt med, når vi skal overholde de ansvarlige rammer, vi har forpligtet os til. Og det vil i endnu højere grad være nødvendigt, at nye initiativer finansieres krone-til-krone gennem mindreudgifter på andre områder. 

Det faktiske offentlige underskud ser også ud til at blive større end ventet. Underskuddet skønnes øget med 27½ mia.kr. i 2015 og 6½ mia.kr. i 2016 siden maj. Det påvirker ikke i sig selv råderummet. Men det betyder, at der er en mindre sikkerhedsmargin til EU’s 3-pct’s grænse for det offentlige underskud.

For det andet har kasseeftersynet identificeret flere beslutninger, hvor finansieringen mangler, eller hvor der ikke blev fundet en endelig finansieringsløsning. Det gælder elbilers afgiftsfritagelse i 2016 og annulleringen af reklameafgiften. Derudover lægger niveauet for de offentlige investeringer, herunder Togfonden, samt Femern Bælt pres på den offentlige økonomi. Den tidligere regerings udspil op til valget ville have forstærket dette pres.

For det tredje er der identificeret en række nødvendige udgifter, som der heller ikke er afsat penge til. Finansieringen skal derfor håndteres på Finansloven for 2016 og i de kommende år.