Det specialiserede socialområde - en analyse af den statslige regulering og ankesystemet

15-06-2011

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2011 var regeringen og KL enige om at gennemføre en analyse af styringen af det specialiserede socialområde. Herunder med særligt fokus på, hvordan den statslige regulering på området understøtter kommunernes muligheder for at styre og prioritere. Denne rapport er et resultat af analysen.

Analysen har konkret haft tre fokusområder:

  1. Den statslige regulering med fokus på det handlerum, som kommunerne kan agere indenfor, og de muligheder, som kommunerne har for at styre området.

  2. Kommunernes praksis med fokus på, hvordan kommunerne agerer inden for det handlerum, som den statslige regulering af området efterlader.

  3. Ankesystemets organisering og praksis, herunder ankesystemets betydning for det handlerum, som kommunerne agerer indenfor.

Analysen er gennemført af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra KL, Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.