Statens selskaber 2011

23-06-2011

Hovedformålet med Statens selskaber 2011 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer.

I oktober 2010 blev Naviair – der leverer lufttrafiktjeneste til luftfarten – omdannet fra en statsvirksomhed til en selvstændig offentlig virksomhed.

Bornholmstrafikken A/S blev i januar 2011 fusioneret med Danske Færger A/S. I forbindelse med fusionen etableredes det af Transportministeriet ejede Bornholmstrafikken Holding A/S, som herefter ejer halvdelen af det fusionerede selskab Danske Færger A/S. Den anden halvdel ejes af Clipper Group A/S.

Den finansielle krise førte til, at staten i medfør af kreditpakken i 2009 indskød hybrid kernekapital i kreditinstitutter. En række institutter fik adgang til at kunne konvertere den statslige hybride kernekapital til aktier. Aarhus Lokalbank A/S valgte i begyndelsen af 2011 som følge af betydelige nedskrivninger at gøre brug af denne mulighed. Staten har siden den 21. marts 2011 haft en ejerandel i banken på godt 45 pct.

Disse og andre begivenheder beskrives nærmere i Statens selskaber 2011.