Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

09-03-2011

Vejledningen for administration af den statslige huslejeordning er blevet opdateret i januar 2011.

Den oprindelige vejledning blev udarbejdet medio 2007 i forlængelse af evalueringen af den statslige huslejeordning, jf. Akt. 5 af 5. oktober 2006.
Nærværende opdaterede vejledning erstatter såvel den oprindelige vejledning som tillægget hertil.

Huslejevejledningen beskriver de regler for huslejeordningen, der afviger fra de almindeligt gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber. I alle andre forhold end de nævnte er det almindelige regelsæt gældende.

Vejledningen fungerer som en ”overbygning” til Slots- og Ejendomsstyrelsens (SES) og Universitets- og Bygningsstyrelsens (UBST) instrukser og konteringsvejledninger mv. vedrørende ordningen samt Økonomistyrelsens notat ”Regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen (SEA)”, hvori de regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen for SES’ vedkommende er nærmere uddybet og konkretiseret.

I det følgende benævnes SES og UBST under ét ”ejendomsvirksomhederne”. For så vidt angår SES, vedrører huslejevejledningen alene § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), hvorunder SES varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene. I henhold til Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 233 af 31. maj 2001 og Akt. 5 af 5. oktober 2006 varetager UBST ejerrollen for statens ejendomme til undervis-nings- og forskningsformål. Området omfatter foruden universiteterne en række institutioner/bygninger bl.a. under Kulturministeriets område.