Budgetoversigt 2, august 2015

Budgetoversigt 2, august 2015
24-08-2015

Budgetoversigt 2, august 2015 giver en kort status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser.

Den aktuelle vurdering i Budgetoversigt 2 er baseret på en teknisk videreførelse af den økonomiske politik i 2015 samt det fremsatte tekniske finanslovforslag for 2016 og den indgåede økonomiaftale om kommunernes økonomi i 2016 mv.

I Budgetoversigt 2 skønnes et offentligt underskud på ca. 2,7 pct. af BNP i 2015 og 2,8 pct. af BNP i 2016. Eksklusive midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner skønnes et underskud på knap 3½ pct. af BNP i 2015.  

Med de aktuelle skøn for 2015 og 2016 er der således kun en lille margin på ca. ¼ pct. af BNP til grænsen for det faktiske offentlige underskud på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt.  

Nye oplysninger siden majvurderingen har medført, at udsigterne for de offentlige finanser er svagere end tidligere ventet. Det udgiftspolitiske råderum er derfor nedjusteret med 3 mia. kr. i 2016, så vurderingen afspejler det råderum i finanspolitikken, der er plads til inden for budgetlovens underskudsgrænse for den strukturelle saldo på ½ pct. af BNP. 

I forbindelse med Folketingets åbning i begyndelsen af oktober vil regeringen genfremsætte finanslovforslaget for 2016. Finanslovforslaget for 2016 vil blive genfremsat med regeringens politiske prioriteringer og vil ligge inden for de finanspolitiske rammer af budgetloven.

Budgetoversigten findes kun i elektronisk form.