Budgetoversigt 3, september 2015

Budgetoversigt 3, september 2015
29-09-2015

Budgetoversigt 3, september 2015 giver en kort status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser.

Den aktuelle vurdering i Budgetoversigt 3 afspejler de politiske prioriteringer på det fulde finanslovforslag for 2016, de indgåede økonomiaftaler med regionerne og kommunerne, den statslige udgiftsopfølgning 2 for 2015 og den seneste udvikling i oliepris, valutakurs- og renteudvikling mv. 

I Budgetoversigt 3 skønnes det strukturelle underskud i 2016 til 0,4 pct. af BNP. Det skal ses i sammenhæng med, at finanslovforslaget for 2016 styrker de offentlige finanser. I augustvurderingen blev det strukturelle underskud skønnet til 0,5 pct. af BNP ved en reduktion af det hidtil opgjorte udgiftspolitiske råderum på 3 mia. kr.   

 Underskuddet på den faktiske offentlige saldo skønnes til 3,0 pct. af BNP i 2015 og 2,8 pct. af BNP i 2016. Underskuddet i 2015 er øget med ca. ¼ pct. af BNP i forhold til skønnet i august, og er dermed helt til grænsen for det faktiske underskud på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. I 2016 er skønnet uændret, og der er dermed fortsat en lille margin på ca. ¼ pct. af BNP til EU's underskudsgrænse. 

Baseret på finanslovforslaget for 2016 skønnes underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) til ca. 67 mia. kr. i 2016. 

På baggrund af de politiske prioriteringer på finanslovforslaget mv. er der fremsat lovforslag om ændrede udgiftslofter i 2015-18 og lovforslag om udgiftslofter i 2019. Finanslovforslaget for 2016 og økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2016 holder sig inden for rammerne af budgetloven og udgiftslofterne på det fremsatte lovforslag.