Danmarks nationale reformprogram 2016

Danmarks nationale reformprogram 2016
26-04-2016

Dansk økonomi er inde i et opsving, selv om BNP-væksten er moderat. Fremgangen er især tydelig på arbejdsmarkedet og boligmarkedet. Forudsætningerne for tiltagende vækst er til stede, og fokus i den økonomiske politik vil i stigende omfang rette sig mod den stigende kapacitetsudnyttelse. I de kommende år vil der således være behov for en gradvis opstramning af finanspolitikken fra et lempeligt udgangspunkt, og der skal holdes et særligt vågent øje på boligprisudviklingen og eventuelle tegn på arbejdskraftmangel. Strukturpolitikken er fortsat rettet mod at styrke arbejdsudbuddet, øge produktiviteten, imødegå makroøkonomiske ubalancer og sikre holdbare offentlige finanser.

I forbindelse med det europæiske semester fremsender de enkelte EU-lande hvert forår årlige nationale reformprogrammer, der redegør for landenes strukturreformer. Herudover fremsendes de årlige nationale stabilitets- og konvergensprogrammer med fokus på den mellemfristede økonomiske udvikling og de offentlige finanser. 

Danmarks Nationale Reformprogram 2016 redegør blandt andet for de tiltag, der er taget for at efterleve de to landespecifikke anbefalinger fra EU, som Danmark modtog i juli 2015. Reformprogrammet beskriver også den danske udmøntning af EU’s vækststrategi (Europa 2020). Desuden præsenteres den overordnede økonomiske ramme for dansk økonomi med afsæt i Danmarks Konvergensprogram 2016.

Strukturen i Danmarks Nationale Reformprogram 2016 er følgende:

  • Kapitel 2 beskriver den overordnede økonomiske ramme, herunder den samfundsøkonomiske udvikling og finanspolitikken.

  • Kapitel 3 redegør for de tiltag, der er taget og vil blive taget for at efterleve de to landespecifikke anbefalinger, som Danmark modtog i juli 2015.

  • Kapitel 4 omhandler de tiltag, som er taget og vil blive taget for at bidrage til opfyldelsen af Europa 2020-strategiens fem overordnede mål.

  • Kapitel 5 redegør for inddragelsen af Folketinget og interesseorganisationer.

I de enkelte kapitler berøres også en række af de emner og problemstillinger, der er omhandlet i EU-Kommissionens landerapport for Danmark, og som blev offentliggjort i februar 2016. Emnerne inkluderer blandt andet produktivitet og konkurrence, offentlige finanser og finanspolitikken, arbejdsmarkedet og integration af flygtninge, boligbeskatning, boligmarkedet og husholdningernes gæld, overskud på betalingsbalancen og barrierer for investeringer.