Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2017

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2017
24-06-2016

Regeringen indgik den 9. og 10. juni 2016 aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2017.

Regionerne

Med aftalen løftes regionernes økonomi med 0,2 mia. kr. i 2017. Derudover prioriteres effektiviseringsgevinster på 129 mio. kr. i 2017 fra kvalitetsfondsbyggerierne til ny sygehusaktivitet, herunder demografi og kræft mv. Aftalen afspejler samtidig, at sundhedsområdet er tilført et ekstraordinært løft i 2016 og et yderligere løft på over 0,3 mia. kr. i 2017 til bl.a. kræft og kapacitet på sygehusområdet. Dermed udgør rammen for de regionale nettodriftsudgifter på sundhedsområdet 108,6 mia. kr. i 2017. Hertil kommer DUT mv. Aktiviteten på sygehusområdet er forudsat øget med 2 pct. i 2017, hvilket tilvejebringes gennem produktivitetsforbedringer på 2 pct. i 2017.

Der er i 2017 aftalt et loftsbelagt niveau for den regionale anlægsaktivitet (brutto) på 2,0 mia. kr. på sundhedsområdet (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbyggeri med kvalitetsfondsstøtte), med tillæg af statsligt projekttilskud på 0,3 mia. kr. i henhold til tidligere aftaler. Der er enighed om, at ½ mia. kr. af regionernes bloktilskud er betinget af, at den aftalte ramme for anlægsudgifter overholdes i regionernes bugetter. Hertil kommer et forudsat afløb fra anlægsinvesteringer med kvalitetsfondsstøtte på 4,9 mia. kr. i 2017. 

Regeringen og Danske Regioner er med aftalen enige om, at hurtig udredning og behandling er helt centralt i sundhedsindsatsen, og at regionerne sikrer implementeringen af de nye udredning- og behandlingsrettigheder fra 1. oktober 2016.

Aftalen indeholder også ambitiøse moderniseringstiltag, der skal sikre at det fortsatte potentiale for bedre ressourceanvendelse realiseres. Med aftalen er regeringen og Danske Regioner enige om, at effektiviseringsgevinsterne i forlængelse af kvalitetsfondsbyggerierne realiseres til ny sygehusaktivitet. Der endvidere enighed om, at regionernes indkøb kan effektiviseres for i alt 1,5 mia. kr. årligt i 2020 i forhold til 2015. Regionerne kan prioritere de frigjorte midler til konkrete forbedringer på sundhedsområdet. Derudover etableres et fælles indkøbsstrategisk samarbejde, der skal styrke det gode købmandskab på tværs af den offentlige sektor. 

Kommunerne

Med aftalen får kommunerne tilbageført 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget til prioriterede områder inden for borgernær service, herunder i lyset af flygtningetilstrømningen. Resten af omprioriteringsbidraget, svarende til ca. 0,2 mia. kr., tilbageføres til borgernær velfærd i kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Den kommunale serviceramme i 2017 udgør således 242,2 mia. kr. Hertil kommer DUT mv. 

Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne. Programmet skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020. Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der gennem mere effektiv administrativ drift frigøres 0,3 mia. kr. i 2017.

Puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere på i alt 0,4 mia. kr. fra finansloven for 2015 omlægges til bloktilskud fra 2017. 

Regeringen og KL er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det kommunale anlægsniveau udgør 16,3 mia. kr. i 2017. Regeringen og KL er herunder enige om at udmønte 2,0 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2017 til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Desuden har regeringen og KL aftalt, at der fastsættes et loft over de kommunale investeringer i 2017, hvor 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinges af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme. 

Aftalen indebærer også en fortsættelse, at det ekstraordinære finansieringstilskud på 3½ mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Herudover forhøjes særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner til 300 mio. kr. i 2017, samtidig er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Aftalen indeholder desuden ambitiøse regelforenklingstiltag på beskæftigelses-, social-, folkeskole- og dagtilbudsområdet samt almenboligområdet. Derudover etableres et fælles indkøbsstrategisk samarbejde, der skal styrke det gode købmandskab på tværs af den offentlige sektor.