Offentliggørelse af Budgetoversigt 1, maj 2009

26-05-2009

På statsregnskabet for 2008 er overskuddet på statens finanser, dvs. DAU-saldoen, opgjort til 72¼ mia. kr., mens der i 2009 skønnes et DAU-underskud på 21½ mia. kr., jf. Budgetoversigt 1, maj 2009.

Siden december er DAU-saldoen opjusteret med 13 mia. kr. i 2008 bl.a. i lyset af større indtægter fra personskatter og pensionsafkastskat. I 2009 er skønnet for DAU-saldoen nedjusteret med 27¼ mia. kr. bl.a. som følge af højere udgifter til indkomstoverførsler i lyset af stigende ledighed samt lavere indtægter fra skatter og afgifter afledt af tilbageslaget i konjunkturerne. Hertil kommer merudgifter afledt af forårets aftaler.  

Der er en betydelig forskel på DAU-saldoen og statens nettokassesaldo i 2009, der skønnes til -85¾ mia. kr. i 2009. Det forventede større underskud på nettokassesaldoen kan navnlig henføres til genudlån relateret til den finansielle uro, herunder kreditpakken.

Statsgælden skønnes dermed at stige fra 11¼ pct. af BNP i 2008 til godt 16 pct. af BNP i 2009 svarende til en stigning på 86½ mia. kr. Korrigeret for genudlån relateret til den finansielle uro skønnes statens gæld at stige fra 11 pct. af BNP i 2008 til 12½ pct. af BNP i 2009.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser, der dækker stat, kommuner, regioner, A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond, er opgjort til 63¼ mia. kr. i 2008, mens der skønnes offentlige underskud på 22½ mia. kr. i 2009 og 60 mia. kr. i 2010. I forhold til BNP svarer det til 3,6 pct. i 2008, -1,3 pct. i 2009 og -3,3 pct. i 2010.

Vendingen i de offentlige finanser fra relativt store realiserede overskud i perioden 2005-2008 til skønnede underskud i 2009 og 2010 skal ses i sammenhæng med den generelle økonomiske afmatning og virkningen af forårets besluttede finanspolitiske lempelser, herunder lavere skatteindtægter i 2010 som følge af nedsættelserne af skatten på arbejde ifølge skattereformen, der er underfinansieret i de første år.

Der skønnes strukturelle overskud på 2½ pct. af BNP i 2008 og knap 1 pct. af BNP i 2009, mens der i 2010 skønnes strukturelt underskud på ¼ pct. af BNP. Reduktionen af den strukturelle offentlige saldo afspejler primært lempelsen af finanspolitikken i 2009 og 2010. 

Skønnene for statens finanser i 2009 og de offentlige finanser i 2009 og 2010 er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2009.

Læs presseresuméer om Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt, maj 2009

Læs Budgetoversigt 1, maj 2009

Læs Økonomisk Redegørelse, maj 2009