Budgetoversigt 3, december 2010

13-12-2010

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 3, december 2010, der giver et overblik over finanslovsaftalerne for 2011, statens finanser og de offentlige finanser.

Budgetoversigten viser, at især som følge af genopretningsaftalen ventes den strukturelle saldo forbedret med 1 pct. af BNP fra 2010 til 2012.

Underskuddet på den faktiske offentlige saldo skønnes imidlertid omtrent uændret fra 2010 til 2012. Det skyldes et ekstraordinært og midlertidigt stort provenu fra pensionsafkastskatten i 2010, der ikke bærer med over i 2011 og 2012. Underskuddet på de offentlige finanser skønnes i pct. af BNP til 3,6 pct. i 2010, 4,7 pct. i 2011 og 3,4 pct. i 2012. Når der korrigeres for udsving i pensionsafkastskatten, er der tale om et forventet faldende underskud frem til 2012. 

Budgetoversigten viser samtidig, at det offentlige forbrug i 2010 ventes at vokse mere end hidtil forudsat, og skønnet for det offentlige forbrug er derfor opjusteret til 1,0 pct. i 2010. Opjusteringen skal ses i sammenhæng med forventede merudgifter i kommuner og regioner samt til aktivering af ledige.

De offentlige budgetter for 2011 flugter imidlertid med det planlagte forbrugsniveau i genopretningsaftalen. Afledt af forbrugsløftet i 2010 skønnes realvæksten i det offentlige forbrug til -0,3 pct. af i 2011.

I den forbindelse siger Finansminister Claus Hjort Frederiksen:

2010 er et overgangsår efter en periode med kraftig vækst i det offentlige forbrug. Både staten, kommunerne og regionerne er i fuld gang med at tilpasse økonomien for at overholde de aftalte udgiftsniveauer næste år, og budgetterne for 2011 viser, at aftalerne overholdes. 

Vi har styrket kontrollen overfor kommunerne markant for at sikre, at aftaler og budgetter overholdes. Det er en stor opgave at holde udgifterne i ro de kommende tre år, men opgaven skal løses, og det bliver den siger finansministeren.

På statens finanser skønnes der underskud på 95¼ mia. kr. i 2010 og 33½ mia. kr. i 2011. Reduktionen i statens underskud fra 2010 til 2011 skal ses i sammenhæng med en omlægning af pensionsafkastskatten, der indebærer, at det ekstraordinært høje provenu i 2010 først indbetales i 2011, mens der ikke indbetales pensionsafkastskat i 2010. I statsregnskabet registreres indtægterne først, når de indbetales.  

I 2011 skønnes underskuddet på den offentlige saldo til 84 mia.kr., og forskellen mellem det offentlige underskud og det statslige underskud på DAU-saldoen i 2011 skyldes primært forskelle i periodiseringen af pensionsafkastskatten. 

De betydelige finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 stimulerer også aktiviteten i 2011. Samlet set skønnes finanspolitikken derfor at være omtrent neutral for efterspørgselsvæksten i 2011, selvom den planlagte finanspolitik i 2011 isoleret set ventes at have en aktivitetsvirkning på -0,3 pct. af BNP. Med konsolideringen af de offentlige finanser reduceres finanspolitikkens aktivitetsvirkning i de kommende år.

Skønnene for den offentlige og statens finanser i 2010 og 2011 er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2010.

Læs plancher fra pressebriefing om Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3

Læs mere om Budgetoversigt 3, december 2010