Dansk økonomi i fremgang

12-12-2010

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, december 2010, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter frem til og med 2012.

 

  • Det internationale opsving er fortsat i moderat tempo hen over sommeren og ind i efteråret. De vestlige økonomier har rettet sig i et hurtigere tempo end tidligere ventet. Det gælder særligt Sverige og Tyskland, som er Danmarks største eksportmarkeder. Fremgangen er stærkest i lande, hvor der er tillid til finanspolitikken og landenes opfyldelse af deres gældsforpligtelser.

  • I Danmark er BNP steget de seneste fem kvartaler i træk og samlet med 3,7 pct. siden bunden i 2. kvartal 2009. Stigningen er højere end ventet og større end i euroområdet som helhed.

  • Skønnet for BNP-væksten i Danmark er opjusteret til 2,0 pct. i 2010 som helhed. Væksten ventes gradvist at blive mere selvbærende og skønnes at fortsætte i moderat tempo med vækstrater på 1,7 og 1,5 pct. i henholdsvis 2011 og 2012. 

  • Bruttoledigheden ligger i oktober ca. 13.000 personer lavere end forudsat i augustvurderingen og er steget overraskende lidt set i lyset af det meget kraftige tilbageslag i 2008 og 2009. Skønnene for bruttoledigheden er nedjusteret med 5.000 personer til henholdsvis 166.000 og 172.000 personer (5¾ og 6 pct. af arbejdsstyrken) i 2010 og 2011. I 2012 ventes bruttoledigheden at falde igen til omkring niveauet i 2010.

  • Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 63 mia. kr. (3,6 pct. af BNP) i 2010 og 84 mia. kr. (4,3 pct. af BNP) i 2011. Væsentligt højere provenu fra pensionsafkastskatten (som svinger meget) har medført et lavere skøn for underskuddet i år. I 2012 medvirker den planlagte konsolidering til, at underskuddet falder til 62 mia. kr. (3,4 pct. af BNP).

Redegørelsen viser, at finanspolitikken samlet set – dvs. inklusive lempelserne under krisen – bidrager til at forøge BNP-niveauet væsentligt, mens virkningen på væksten i 2011 skønnes at være ret neutral. Det afspejler, at de forsinkede virkninger af lempelserne i 2009 og 2010 overstiger virkningerne af de stramninger, som er planlagt for 2011.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Vi har de seneste to år skubbet voldsomt på for at få gang i den danske økonomi igen. Indsatsen har hjulpet, og vi er nu på vej ind i en periode, hvor væksten kan bære af sig selv. Vi holder stadig hånden under økonomien, men fremgangen betyder, at det er tid til at stramme tøjlerne, så vi kommer ned på et normalt offentligt aktivitetsniveau igen.  

Finansministeren lægger samtidig vægt på, at Danmark fortsat fører en ansvarlig politik. Det indebærer en konsolidering af de offentlige finanser fra 2011 – i overensstemmelse med EU’s henstilling til Danmark.  

Danmark står uden for euroen og er en lille, rentefølsom økonomi. Derfor er det afgørende, at troværdigheden om den økonomiske politik bevares. Opstår der mistillid til den økonomiske politik, kan det meget hurtigt lede til højere renter til skade for danske familier og for investeringer, vækst og beskæftigelse, siger Claus Hjort Frederiksen.

Læs prognosen om dansk økonomi

Læs plancher fra pressebriefing om Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3

Læs mere om Økonomisk Redegørelse, december 2010