Arbejdspapir nr. 8/2002

01-07-2008

Mulighederne for anvendelse af auktioner i den offentlige sektor

I arbejdspapiret diskuteres mulighederne for anvendelse af auktioner i den offentlige sektor. Meget tyder på, at auktioner i en række tilfælde kan være en moderne og pragmatisk løsning på samspillet mellem den offentlige sektor og markedsøkonomien. Auktioner er et instrument, som kan bidrage til at sikre en bedre ressourceanvendelse i den offentlige sektor, herunder eksempelvis som et strukturpolitisk styringsinstrument på f.eks. miljø- og trafikområdet. Hvis auktioner designes hensigtsmæssigt, kan de have en række fordelagtige egenskaber: For det første kan en veldesignet auktion bidrage til en effektiv anvendelse af de knappe offentlige goder, og for det andet får det offentlige en betaling, der svarer til det offentlige godes værdi. Desuden er auktionsindtægterne principielt ikke-forvridende indtægter i modsætning til en række skatter og afgifter. De attraktive egenskaber ved auktioner skal ses i relation til andre fordelingsmekanismer, som f.eks. skønhedskonkurrencer og ”først til mølle”- princippet m.fl., der enten kan være forbundet med betydelig administration eller have en uhensigtsmæssig fordelingsprofil. I arbejdspapiret diskuteres fire forskelligartede eksempler på en eventuel fremtidig anvendelse af auktioner i Danmark.

Læs arbejdspapiret Mulighederne for anvendelse af auktioner i den offentlige sektor  

Forfatter: Casper Borch