Budgetoversigt 1, maj 2011

30-05-2011

Budgetoversigt 1, maj 2011, giver en status for statens finanser i 2010 og 2011 og i de offentlige finanser i 2010-2012.

På statsregnskabet er underskuddet på DAU-saldoen opgjort til 88¾ mia. kr. i 2010, mens underskuddet på statens finanser skønnes til 46¼ mia. kr. i 2011. Det forventede underskud i 2011 er 12¾ mia. kr. højere end i decembervurderingen, hvilket skal ses i lyset af statslige tab vedrørende bank- og kreditpakkerne samt lån til Furesø Kommune.

Underskuddet på de offentlige finanser er i 2010 opgjort til 2,9 pct. af BNP, mens der i 2011 og 2012 ventes et underskud på omkring 4,1 og 4,3 pct. af BNP. I forhold til decembervurderingen er underskuddet reduceret med 9¾ mia. kr. i 2011 primært afledt af højere Nordsø-indtægter, personskatter og moms, mens underskuddet er opjusteret med ca. 17½ mia. kr. i 2012 blandt andet som følge af tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

I lyset af genopretningsaftalen, indfasningen af finansieringselementerne i skattereformen og en normalisering af de offentlige investeringer fra et højt niveau skønnes en forbedring af den strukturelle offentlige saldo med 0,6 pct.-point fra 2010 til 2012. Det strukturelle underskud skønnes til 1,6 pct. af BNP i 2010, 1,1 pct. af BNP i 2011 og 1,0 pct. af BNP i 2012

De markante finanspolitiske lempelser i 2009 og 2012 og det lave renteniveau fra og med 2009 skønnes samlet set at øge aktiviteten svarende til 1¼ pct. af BNP i 2011, selvom den planlagte finanspolitik i 2011 isoleret set ventes at have en aktivitetsvirkning på knap -0,4 pct. af BNP. Finanseffekten i 2012 skønnes til -0,3 pct. af BNP, mens efterlønsudbetalingerne skønnes at øge aktiviteten med ¼ pct. af BNP. På den baggrund skønnes aktivitetsvirkningen at være omtrent neutral i 2012.