Økonomisk Redegørelse, maj 2011

30-05-2011

Dansk økonomi er inde i et moderat opsving, som understøttes af høj vækst på de danske nærmarkeder, lave renter og pæn fremgang i de reale disponible indkomster. BNP voksede realt med 2,1 pct. i 2010 trukket af blandt andet eksporten og det private forbrug. Efter en opbremsning sidst i 2010 ser det ud til, at væksten er fortsat med samme styrke i starten af i år, og for 2011 skønnes en BNP-vækst på 1,9 pct., mens væksten i 2012 skønnes at blive 1,7 pct. Væksten ventes gradvist at blive mere selvbærende.

Udviklingen i ledigheden har været gunstigere end ventet, og ledigheden har været faldende siden sidste sommer. Skønnene for bruttoledigheden er nedjusteret til henholdsvis 160.000 og 152.000 personer (5½ og 5¼ pct. af arbejdsstyrken) i 2011 og 2012.

Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 74 mia. kr. (4,1 pct. af BNP) i 2011 og 80 mia. kr. (4,3 pct. af BNP) i 2012. Den ventede stigning i underskuddet i 2012 skyldes, at der er forudsat tilbagebetaling af efterlønsbidrag i henhold til tilbagetrækningsaftalen. Ekskl. tilbagebetaling er underskuddet i 2012 ca. 59 mia. kr. (lidt over 3 pct. af BNP). I 2011 påvirkes underskuddet midlertidigt af et forventet lavt provenu fra pensionsafkastskatten, samt at der i 2011 realiseres statslige tab vedrørende kreditpakken og de individuelle statsgarantier i primært Amagerbanken for 7¼ mia. kr. Ekskl. tilbagebetaling af efterlønsbidrag er underskuddet nedjusteret i alle årene 2010-2012 i forhold til decembervurderingen, og den strukturelle saldo styrkes fra et underskud på 1,6 pct. af BNP i 2010 til ca. 1 pct. af BNP i 2012.

Finanspolitikken i 2009-2011 skønnes samlet set at være omtrent neutral for efterspørgselsvæksten i 2011, selv om den planlagte finanspolitik i 2011 isoleret set har en aktivitetsvirkning, der skønnes til knap -0,4 pct. af BNP (og -0,3 når det antages, at forbrugsudgifterne præcis svarer til det aftalte niveau). Samlet vurderes finanspolitikken i årene 2009-11 at øge aktivitetsniveauet i 2011 med 2½ pct. i forhold til en situation med neutral finanspolitik. Lempelserne i 2009 og især i 2010 har forsinkede positive virkninger på efterspørgslen i 2011, og finanspolitikken i 2011 skal også ses i sammenhæng med lave renter i Danmark. I 2012 skønnes den etårige finanseffekt til -0,3 pct. af BNP, mens aktivitetsstigningen fra tilbagebetalingen af efterlønsbidrag skønnes til ¼ pct. af BNP. Samlet skønnes aktivitetsvirkningen dermed at være omtrent neutral.