Nyt hovedrevideret nationalregnskab offentliggjort

15-09-2014

Nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik forbedrer talgrundlaget for dansk økonomi, men ændrer ikke synet på dansk økonomi eller rammerne for den økonomiske politik.

Danmarks Statistik har den 15. september offentliggjort et såkaldt hovedrevideret nationalregnskab, der rækker frem til og med 2013. Hovedrevisionen indarbejder nye internationale retningslinjer samt forbedrede datakilder og metoder. Større revisioner af nationalregnskabet gennemføres med jævne mellemrum. Senest skete det i 1998 og 2005. Formålet med revisionen er at sikre, at nationalregnskabet bedst muligt afspejler udviklingen i samfundsøkonomien. Revisionen gennemføres nogenlunde samtidig i alle EU-lande.

Hovedrevisionen indebærer blandt andet et højere niveau for nominelt BNP, mens beskæftigelsen er nedrevideret. Den gennemsnitlige realvækst i BNP er imidlertid uændret over hele perioden siden 1966. De nye tal giver som udgangspunkt ikke anledning til et andet syn på dansk økonomis tilstand, blandt andet fordi hovedrevisionen ikke giver ny information om kapacitetspresset, fx omfanget af ledig arbejdskraft.

Hovedrevisionen påvirker også på forskellig vis opgørelsen af den offentlige saldo. Samlet set er effekten dog forholdsvis beskeden, hvad angår de senere år. 

I forbindelse med hovedrevisionen indføres endvidere en ny outputbaseret opgørelse af den offentlige produktion (og dermed også det offentlige forbrug) fra 2008, som påvirker den opgjorte realvækst i det offentlige forbrug. Den nye metode påvirker ligeledes opgørelsen af BNP-væksten i perioden fra 2008. Den nye metode til at opgøre væksten i det offentlige forbrug er ikke udtryk for, at de offentlige udgifter er vokset mere eller mindre end hidtil antaget, og ændrer ikke ved mulighederne for at øge ressourcerne til offentligt forbrug.

Revisionen påvirker heller ikke de overordnede rammer for finans- og udgiftspolitikken i 2015 – herunder de kommende forhandlinger om finansloven for 2015. 

De vigtigste revisioner er beskrevet mere udførligt i følgende fire notater, som også er tilgængelige på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. 

Hovedrevision: Virkning på BNP-niveau og væksten  

Hovedrevision: Virkning på offentlig saldo

Hovedrevision: Virkning på realvækst i offentligt forbrug

Hovedrevision: Virkning på skattetryk