Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet - rapport fra Trepartsudvalget - Bind 1: Den fremtidige voksen- og efteruddannelses

07-02-2006

Trepartsudvalget blev nedsat i september 2004 med henblik på at kortlægge og analysere den nuværende voksen- og efteruddannelsesindsats i Danmark.

Trepartsudvalget blev nedsat i september 2004 med henblik på at kortlægge og analysere den nuværende voksen- og efteruddannelsesindsats i Danmark. Med afsæt heri skulle udvalget endvidere fremsætte anbefalinger om, hvordan målsætningen om livslang opkvalificering og uddannelse for alle kan realiseres i samspil mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige.

Trepartsudvalget har nu færdiggjort sit arbejde. Udvalget anbefaler på den baggrund, at der sker en styrkelse af den samlede voksen- og efteruddannelsesindsats. Udvalget anbefaler særligt, at der sker en styrkelse af indsatsen for de grupper, som er særligt udsatte på arbejdsmarkedet, herunder personer med utilstrækkelige læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder.

Bind 1 indeholder udvalgets kommissorium og sammensætning, trepartsudvalgets samlede overvejelser og anbefalinger, målsætninger for VEU-indsatsen og analyseramme, styrker og svagheder ved VEU-indsatsen og udfordringer knyttet til at styrke VEU-indsatsen og en nærmere beskrivelse af forskellige mulige modeller til at styrke VEU-indsatsen.

Trepartsudvalget har fået foretaget følgende eksterne analyser:

  1. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse, 2005.
  2. Socialforskningsinstituttet (SFI), Brugerundersøgelse – virksomheder, 2005.
  3. Teknologisk Institut, Analyserapport vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) - Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte, 2005.  Delanalyse kvantitativ analyse.   Delanalyse kvalitativ analyse.   Delanalyse litteraturstudier.   Bilag kvantitativ analyse