Fastsættelse af udgiftslofter

Ifølge budgetloven skal der hvert år i august fremsættes lovforslag om udgiftslofterne for det nye fjerde år.

Udgiftslofterne fastsættes i overensstemmelse med en opdateret mellemfristet fremskrivning, der tager afsæt i de politiske prioriteringer på det fremsatte finanslovforslag mv. Udgiftslofterne fastsættes inden for rammerne af budgetlovens årlige grænse for det strukturelle underskud på ½ pct. af BNP og regeringens mål og sigtepunkter for den strukturelle saldo i den mellemfristede plan.

Fastsættelsen af udgiftslofterne er nærmere beskrevet i en række dokumentationsnotater, der offentliggøres sammen med de fremsatte lovforslag: