Grønt Politisk Center

Centeret varetager Finansministeriets opgaver i forbindelse med national og international klimapolitik, energi, miljø, natur og fødevarer samt sekretariatsbetjening af regeringsudvalget ”Grønt Udvalg”.

Centeret har ansvaret for finanslovsbudgetterne for Miljøministeriet (§23), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (§ 24) og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (§ 29).

Centeret løser budget- og bevillingsopgaver på de nævnte ministerområder og varetager den interne koordination i Finansministeriet på det grønne område, herunder Finansministeriets sekretariatsbetjening af regeringsudvalget ”Grønt Udvalg”. Som led heri gennemfører kontoret analyser af offentlig regulering, udarbejdelse af politiske oplæg mv. på de pågældende ministerområder med fokus på virkninger for husholdninger, virksomheder, klima, miljø og natur, herunder ved anvendelse af regnemodellen Grøn REFORM.

Endelig deltager kontoret i drøftelser vedrørende det internationale klimasamarbejde særligt fsva. de økonomiske implikationer heraf.