Center for Tilsyn og Jura

Center for Tilsyn og Jura varetager Finansministeriets departementale tilsyn med det formål at give en uafhængig vurdering af interne kontroller og forretningsgange med henblik på forbedringer og sikkerhed for ledelsen. Kontoret varetager derudover revisionen af hjemtagelsen af EU-midler under Danmarks Genopretningsplan samt Departementets whistleblowerordning.

Koncerntilsynschefen udgør ’tilsynskoordinatoren’ for Finansministeriets koncern og udarbejder en tilsynsplan ud fra risiko og væsentlighed. Tilsynet omfatter Økonomistyrelsen (herunder de koncernfælles funktioner), Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Statens It og Statens Administration. Kontoret understøtter departementschefen og Driftsledelsen i styringen af ministeriets anliggender indenfor økonomi og forvaltning samt styringen af it-sikkerhed.

Kontoret skal understøtte god og effektiv styring i ministeriet ved at forsyne departementschef, Driftsledelsen og de administrative ledelser med objektive og uafhængige vurderinger af, om forvaltningen af ministeriets økonomiske midler sker på en hensigtsmæssig måde samt yde rådgivning og sparring i forhold til økonomistyring, regnskabsforvaltning, risikostyring, intern kontrol mv.

Igennem it-tilsynet vurderer kontoret, om koncernens styring af it-sikkerhed foregår hensigtsmæssigt, pålideligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed sikres i nødvendigt omfang.

Kontoret varetager kommunikationen og koordineringen med Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, herunder gives sparring til koncernens kontorer, som bliver revideret. Dette med henblik på at opnå smidige revisionsforløb og understøtte et godt samarbejde med Rigsrevisionen.

Kontoret er systemejer på koncernens revisionsdatabase, hvor alle revisionsrapporter og bemærkninger indtastes og håndteres med henblik på at sikre et fokus på forbedringer og håndtering af identificerede risici. En stærk opfølgning på konstaterede risici udgør et væsentligt fundament for tilsynet.

Kontoret er derudover Danmarks revisionsorgan i forbindelse med Danmarks Genopretningsplan, som udbetaler EU-midler til offentlige myndigheder og private aktører via forskellige initiativer og projekter.

Endeligt administrerer KRT departements whistleblowerordning på fm.dk i henhold til Lov om beskyttelse af whistleblowere. Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation om fejl og utilfredsstillende forhold mv. på arbejdspladsen. Problemer bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til nærmeste personaleleder, HR, tillidsrepræsentanterne samt arbejdsmiljørepræsentanterne.

Kontoret afgiver en årlig beretning samt to løbende status på tilsynsaktiviteter vedr. økonomi og forvaltning og it-sikkerhed til Finansministeriets ledelse. Derudover afgives en årlig it-tilsynsberetning vedr. Statens It til brug for Statens It’s kunder samt en årlig status om tilsynet med Statens Administrations opgavevaretagelse til brug for servicecenterets kunder.