Udgiftspolitisk Center

Centrets centrale arbejdsopgaver vedrører den overordnede koordinering og styring af den statslige udgiftspolitik, arbejdet med de offentlige finanser samt forberedelse af andengenerationsreformer.

Centret har ansvaret for finanslovsprocessen og tilrettelæggelsen af den samlede udgiftspolitik. Centrets opgaver omfatter bl.a. generel udgiftspolitisk koordination, administrationen af budgetloven, budget- og bevillingsregler, udgiftsopfølgning og tværgående udgiftspolitiske analyser. Derudover har centret ansvaret for § 35. Generelle reserver på finansloven samt koordinationen af finanslovens fællesparagraffer.

Centrets arbejde med de offentlige finanser omfatter bl.a. finanspolitik, finanseffekt, offentlig saldo, offentligt forbrug, offentlig beskæftigelse, offentlige investeringer, den offentlige pris- og lønudvikling, den offentlige budgetstatistik og udgivelsen af Udgiftslofter og statens finanser. Herudover varetager centeret generel koordination af andre tværgående processer.

Centret er også ansvarlig for at koordinere forberedelsen af andengenerationsreformer, der blandt andet skal understøtte, at danskerne opnår de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, og sikre reelt lige muligheder, så flere kommer i uddannelse eller job.