Center for Konkurrence, Selskaber og Forsyning

Finansministeriets Center for Konkurrence, Selskaber og Forsyning (KSF) arbejder for, at Danmark har konkurrencedygtige og produktive virksomheder og velfungerende markeder, som bidrager til vækst og velstand. Konkret arbejder centeret med strukturpolitik og erhvervsrettet regulering, med økonomisk regulering af forsyningsområdet, og med aktivt ejerskab af statslige selskaber.

Centeret har en koordinerende rolle i forhold til at styrke Danmarks vækst, produktivitet og konkurrenceevne. Hertil arbejder centeret med bl.a. strukturpolitiske tiltag inden for erhvervsområdet og arbejder med at modernisere de regulatoriske rammer af brancherne i dansk økonomi.

Således er centeret bl.a. med til at understøtte et mere konkurrencedygtigt og effektivt forsyningsområde (bl.a. el, gas, fjernvarme, vand, affald, tele) gennem en mere optimal økonomisk regulering, herunder regulering af naturlige monopoler.

Centeret har også ansvaret for regneprincipper og løbende metodeudvikling inden for samfundsøkonomiske analyser. Dette omfatter arbejdet med den generelle ligevægtsmodel REFORM samt vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, herunder bl.a. fastsættelse af den samfundsøkonomiske diskonteringsrente.

Herudover varetager centret Finansministeriets ejerskab af visse statslige selskaber. Centeret udvikler endvidere den tværgående statslige ejerskabspolitik med henblik på at bidrage til effektive statslige selskaber igennem en aktiv strategisk ejerskabsvaretagelse.

Endelig har centeret ansvaret for et løbende overblik over Grønlands og Færøernes økonomi og de budget- og bevillingsmæssige aspekter på området.