Makropolitisk Center

Makropolitisk Center (MPC) spiller en central rolle i rådgivningen og planlægningen af den økonomiske politik, herunder i forhold til vurdering af udfordringerne for finanspolitikken på kort- og mellemlangt sigt, konsekvensvurderinger på makroøkonomiske modeller samt strukturpolitiske tiltag på en række områder. Centeret fungerer som et analytisk kraftcenter med ansvar for områder, der kræver en kombination af høj økonomfaglighed og indsigt i både mikro- og makroøkonomiske sammenhænge.

MPC har ansvaret for de mellemfristede fremskrivninger og planer og står blandt andet for beregninger og skøn for den strukturelle saldo, outputgab, finanspolitikkens aktivitetsvirkning samt det finanspolitiske råderum og holdbarhed. Arbejdet omfatter også konsekvensberegninger på både makroøkonomiske og registerbaserede modeller, herunder af ændringer i pensions- eller skattesystemet.

Centrets analysearbejder spænder generelt over både mikro- og makroøkonomiske sammenhænge, og trækker derfor på både registerdata og de mellemfristede fremskrivninger. Dette omfatter eksempelvis indvandrernes nettobidrag til de offentlige finanser, analyser af det demografiske træk og konsekvenser af ændringer i tilbagetræknings- og uddannelsesmønstre.

MPC har ansvaret for løbende at vedligeholde og videreudvikle centrale beregningsmetoder, samt at styrke det faglige og empiriske grundlag for fremskrivninger og konsekvensberegninger. Det vedrører både regnemetoder relateret til virkningerne af ændringer i personbeskatningen og offentlig service samt udviklingen af en ny makroøkonomisk model MAKRO, der blandt andet skal bruges til fremskrivninger af dansk økonomi samt konsekvensvurderinger af økonomisk-politiske tiltag og øvrige stød til økonomien.

Centerets arbejde er generelt afvekslende og foregår tæt på de politiske beslutningsprocesser.